ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwxyz{|}Root Entry FRVSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8 xWordDocument. Oh+'0 ( 4 @L Xdlt|lenovoNormalAdministrator4@7;O@T@RV@BZ<WPS Office_11.1.0.8907_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXt| MicrosoftB$ (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.89070TablevData WpsCustomData PXKSKS.%(8L "]$hP 6hD v&^OO?bTWaN^YXTO2018t^^蕳Q{lQ_fv U_,{NR v&^OO?bTWaN^YXTOiQ;NL#S:ggn蕳Q{USMOgb,{NR v&^OO?bTWaN^YXT2018t^^蕳Q{bhN02018t^^6eeQ/eQQ{;`hN02018t^^6eeQQ{h N02018t^^/eQQ{hV02018t^^"?eb>k6eeQ/eQQ{hN02018t^^N,lQqQ{"?eb>k6eeQ/eQQ{hmQ02018t^^N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQQ{hN02018t^^?e^'`Wё{"?eb>k6eeQ/eQQ{hkQ02018t^^"?eN7b{tDё6eeQ/eQQ{h]N02018t^^N,lQqQ{"?eb>k NlQ ~9/eQQ{hAS02018t^^DN`Qh,{ NR v&^OO?bTWaN^YXT2018t^^蕳Q{`Qf,{VR T͋ʑ,{NR v&^OO?bTWaN^YXTOiQ;NL#S:ggn;NL#N /{_gbLV[0w gsQOO?bO0?b0WNN0^Q{N0^?elQ(uNN0^[TsXkSuI{]\Ove?eV{Tl_lĉ wI^OO?bTWaN^v gsQ?eV{Rlv^~~[ecQ^OO?bTWaN^͑'Yv?eV{^ bhQ^OO?bTWaN^NNvSU\beu0-NgĉRv^~~[e0N bbOWGNO6eeQ[^OO?bv#N b[hQ^OO?bOSU\ĉRTt^^Rv^c[[ecۏOO?b6R^9ei b[hQ^OO?b6R^9eiĉRTt^^Rv^c[[e0 N bbĉ?b0WN^:Wy^0vcw{t?b0WN^:Wv#N#hQ^?b0WN^:W{t ~~_U\?b0WN^:W~0vKmRg cQ?b0WNNvLNSU\ĉRTNN?eV{ b[?b0WN_S0?b0WN.USNf0?bK\yA0?bK\O.0b9e0?bK\by{t0qS?bt[0?b0WN0ONN~~{t0?bK\Nf0irN{t0?bK\_6e{tvĉz6R^v^vcwgbL0#hQ^?b0WN_SON0?b0WNNyO{t~Tlt]\O#OegOegSbɋHhNvRt]\O0 N L?e[ybRlQ[#?b0WN_S0^Q{e]SvtON0R[00[V0bhNt0 NT:ggNSFUTmQW06RmQWgN0{ihuN0irNhQ^荿S:Szv I{OND(v[yb#^"RbDv^] zyve]S[ybSz]6eYHh]\O#^L?eSyvvNRRt]\O0 V ?b0WN{ty#hQ^?b0WN^:W~Nmv~0xvzNRgb[?bK\_6e0qS?b9e 0?b0WN_S0FUT?b.U0Nf0ċ0O0~~T?bK\Nf0irN{tvĉzv^vcw0hg0c[[e#OO?bO6R^v^zTc[0vcw^yOO?bTlQqQyAOO?b^{t#W:SQ?bK\~ODёvNR{t]\O0N W^^{ty#^"RbDv^?eW@xe0~bN{t]\O #W^2[l]\O#6R^?eSU\ĉRTt^^]\ORv^~~[e#hQ^ ~Sog z[v~~0OS0[e#[E\aNQg^]\OvsQN[0mQ ^]Y#b[hQ^^Q{NSU\beu0-NgĉRv^~~[e#^Q{NONS-NN:ggI{D(vR`{tS8hg#^Q{vvcw{t#^Q{^:Wvcw{tTgblhg b[ĉ^Q{^:WTy?eV{Tĉz6R^v^vcw[e0N lQ(uNN{ty#b[hQ^^?elQ(uNNS^[TsXkSuvSU\ĉR0?eV{0ĉz6R^v^vcw0hg0c[[e#W^O4l04l0ql0Op0skS^:Wv{S[hQuNv{ c[W^O4l0ql0Op0skSONvuN~%;mR#[qS[lQ(uNNLNuN~%;mRvݏlL:NOlgYO TvsQxvz6R[TtvO4l0ql0Op0^[TsXkSuNN0cJTSݏSZQ~0?e~HhNvgYStZQXTTL?ev[[av3uɋ0cwg[0#cwO0hg^Y0^?e^S N~rvTy]\O v^[=[`QRgOScQcwRa#T~[v͑yb:ySvsQ]\Ocwg0 N20*NN~USMO0R+R/f1. v&^sXkSu{tY2. v&^irN{t-N_3. v&^W^_SRlQ[4.v&^W^O4l4lRlQ[5.v&^?bK\NCgNM|Nf{t-N_6.v&^SSP[?b0WN{tY7.v&^Op{tRlQ[8. v&^?bK\_6e{tRlQ[9. v&^OO?bON?b9eRlQ[10. v&^XSOPgeie^Q{RlQ[11. v&^^] zbhbh{tRlQ[12. v&^^] z(ϑvcwz13. v&^^Q{N[hQv[z14. v&^^] z N{tz15. v&^b2~pRlQ[16. v&^^^:Wv['Y17. v&^tQS?b0WN{tY18. v&^^L]f[!h19. v&^^Q{ON{tY20.v&^^Q{NRROi~y{WёRlQ[N0蕳Q{USMOgb9hnc 0sQNybY2018t^^蕳Q{vw 0v"^[2019]168S eNBl ~eQv&^OO?bTWaN^YXTO2018t^蕳Q{6RVvN~{USMOSbv&^OO?bTWaN^YXTO,g~ 2. v&^sXkSu{tY3. v&^irN{t-N_4. v&^W^_SRlQ[5.v&^W^O4l4lRlQ[6.v&^?bK\NCgNM|Nf{t-N_7.v&^SSP[?b0WN{tY8.v&^Op{tRlQ[9. v&^?bK\_6e{tRlQ[10. v&^OO?bON?b9eRlQ[11. v&^XSOPgeie^Q{RlQ[12. v&^^] zbhbh{tRlQ[13. v&^^] z(ϑvcwz14. v&^^Q{N[hQv[z15. v&^^] z N{tz16. v&^b2~pRlQ[17. v&^^^:Wv['Y18. v&^tQS?b0WN{tY19. v&^^L]f[!h20. v&^^Q{ON{tY21.v&^^Q{NRROi~y{WёRlQ[,{NR v&^OO?bTWaN^{t@\2018t^^蕳Q{lQ_bh1.2018t^^6eeQ/eQQ{;`h2.2018t^^6eeQQ{h3.2018t^^/eQQ{h4.2018t^^"?eb>k6eeQ/eQQ{h5.2018t^^N,lQqQ{"?eb>k6eeQ/eQQ{h6.2018t^^N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQQ{h7.2018t^^?e^'`Wё{"?eb>k6eeQ/eQQ{h8.2018t^^"?eN7b{tDё6eeQ/eQQ{h9.2018t^^N,lQqQ{"?eb>k NlQ ~9/eQQ{h10.2018t^^DN`Qh 0v&^OO?bTWaN^YXTO2018t^^蕳Q{lQ_bh 0,{ NR v&^OO?bTWaN^YXTO2018t^^蕳Q{`QfN06eeQ/eQQ{;`SO`QN 6eeQ;`11537.25NCQ N2017t^^蕳Q{vk Nt^6eeQQ\1909.68NCQ Q\14.2% ;NSV/fyvQ\06eeQSb1."?eb>k6eeQ11528.91NCQ `S6eeQ;`v99.9%0vQ-NlQqQ{"?eb>k6eeQ7707.71NCQ ?e^'`Wё6eeQ3821.2NCQ02. N~eR6eeQ0NCQ03.NN6eeQ0NCQ04.~%6eeQ0NCQ05.D^\USMO N46eeQ0NCQ06.vQN6eeQ8.34NCQ `S6eeQ;`v0.001%0;N/fL)Ro`6eeQ07.(uNNWё%_e6e/e]0NCQ08. Nt^~lT~YO406.51NCQ `S6eeQ;`v3.5%0;N/fkQN\:S~^I{0N Nt^vk Nt^6eeQQ\1909.68NCQ Q\Q\14.2% ;NSVyvQ\0N /eQ;`11725.02NCQ N2017t^^蕳Q{vk Nt^/eQQ\1693.99NCQ MNO12.62% ;NSV/fyvQ\0/eQSb1.W,g/eQ6575.81NCQ `S/eQ;`v56%0;N/f:NO:ggck8^Џl0[be8^]\ONR SuvTy/eQ vQ-N]Dy)R/eQ5707.99NCQ [*NNT[^veR/eQ204.2NCQ FUTTgR/eQ641.06NCQ D,g'`/eQ5.54NCQ02.yv/eQ5149.28NCQ `S/eQ;`v44%0;NSb~hv[NR~90_0WTbeP/eQ0bd`ё0^^:W{tNvcw~9TvQNWaN>y:SOO[/eQI{NR/eQ0 N t^+g~lT~YO231.99NCQ0;N/fyv*g[bI{SVb_bv~YO0N Nt^vk Nt^~l~YOQ\174.52NCQ MNO42.9% ;NSV/f~l[NyS9I{0N0"?eb>k/eQQ{`QN ;`SO`Q02018t^^"?eb>k/eQ11703.41NCQ vQ-NW,g/eQ6558.75NCQ yv/eQ5144.65NCQ0N Nt^vk "?eb>k/eQQ\1609.18NCQ MNO12.09% ;NSV/fyvQ\0Nt^R{vk 2018"?eb>k/eQ[bt^R{v100% vQ-NW,g/eQ[bt^R{v100% yv[bt^R{v100%0N wQSO`Q02018t^^"?eb>k/eQ11703.41NCQ c/eQRR{|yvR SbN,lQqQgR/eQ17.8NCQ `S0.15%>yOOT1\N/eQ1483.21NCQ `S12.67%;SukSuNRu/eQ232.56NCQ `S1.98%WaN>y:S/eQ8679.11NCQ `S74.16%Qg4l/eQ208.8NCQ `S1.78%OO?bO/eQ1081.94NCQ `S9.23%01.N,lQqQgR/eQ17.8NCQ wQSOSb1 L?eЏL3.2NCQ ;N/f~h~lQ(u~9I{/eQ [bt^R{v100%02 N,L?e{tNR14.6NCQ ;N/f~h~NRI{/eQ [bt^R{v100%02.>yOOT1\N/eQ1483.21NCQ wQSOSb1 R_S{tvL?eUSMOyO80.35NCQ ;N/fyONXT9(uI{/eQ [bt^R{v100%02 NNUSMOyO69.36NCQ ;N/fONXT9(uI{/eQ [bt^R{v100%03 :gsQNNUSMOW,g{QOi49643.16NCQ ;N/fW,g{QOi49/eQ [bt^R{v100%0(4):gsQNNUSMOLNt^ё49/eQ534.45NCQ ;N/fLNt^ё49/eQ [bt^R{v100%05 vQNL?eNNUSMOyO/eQ7.43NCQ ;N/fyONXTlQ(u~9 [bt^R{v100%06 {kNbd`41.63NCQ ;N/f'Nl9I{/eQ [bt^R{v100%07 $Okbd`7.22NCQ ;N/fL]$Okbd` [bt^R{v100%08 y_XuQ[n4.57NCQ ;N/fNNUSMOy_XuQ[n909 vQNkuNNN/eQ4.80NCQ010 vQN>yOOT1\N/eQ31.57NCQ ;N/f'Y;Su01YN0]$O0uI{>yOOi9 kuN1\NOё [bt^R{v100%011 L?eЏL58.72NCQ ;N/fNXT~9 [bt^R{v100%03.;SukSuNRu/eQ232.56NCQ Sb1 L?eUSMO;Su44.63NCQ ;N/f;SuOi/eQ [bt^R{v100%02 NNUSMO;Su183.39NCQ ;N/f;SuOiI{/eQ [bt^R{v100%04.WaN>y:S/eQ8679.11NCQ wQSOSbWaN>y:S/eQ8679.11NCQ ;N/fWaN>y:S{tNR4263.25NCQ0WaN>y:SlQqQe112.65NCQ0WaN>y:SsXkSu223.83NCQ0^^:W{tNvcw9.44NCQ0V gW0WO(uCgQ6eeQS[^Ny:PR6eeQ[cv/eQ3820.08NCQTvQNWaN>y:SI{/eQ249.86NCQ [bt^R{v100%05.Qg4lNR/eQ208.8NCQ ;N/f4lDn~{tNOb/eQ [bt^R{v100%06.OO?bO/eQ1081.94NCQ ;N/fOO?blQyё/eQ328.47NCQ vQNWaN>y:SOO[/eQ753.47NCQ [bt^R{v100%0 N0N,lQqQ{"?eb>k NlQ ~9/eQQ{`Q2018t^^N,lQqQ{"?eb>k[cv NlQ ~9/eQ123.48NCQ [bt^R{v59.87% Q{pe\N{pev;NSV/flQR(uf9eiI{0N2017t^^Q{pevk Nt^/eQQ\63.5NCQ MNO33.96% ;NSVN/flQRc_9Q\1.93NCQN/flQR(uf-nSЏL~b9Q\61.56NCQ0vQ-NVlQQVX 90NCQ lQRc_90.22NCQ lQR(uf-nSЏL~b9123.26NCQ0VlQQVX 90NCQ 2018t^ SRQVX V~0*N /}0N!k0lQRc_90.22NCQ ;N(uNvsQegNXTlQRc_ 218t^VQlQRc_/}9yb!k 48N 0.22NCQ02018t^lQRc_9k Nt^Q\1.93NCQ NM89.76% ;N/flQRc_Q\030lQR(uf-nSЏL9123.26NCQ k Nt^Q\61.56NCQ NM33.3% ;N/flQR(uf9eiI{0 lQR(uf-n90NCQ0*bt^+gO(uN,lQqQ{"?eb>k_/evlQR(ufO gϑ410V0N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQQ{`Qf2018t^^N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQ6558.75NCQ vQ-NNXT~95912.16NCQ ;NSbW,g]D0%m4e40VYё0vQN>yOO490:gsQNNUSMOW,g{QOi490vQN]Dy)R/eQ0yO90O90bd`ё0u;meR0VYRё0OO?blQyё0Ǒfe40vQN[*NNT[^eRv/eQe8^lQ(u~9646.6NCQ ;NSbRlQ90pS7R90Kb~904l905u905u90Sf90irN90]e90VlQQVX 9(u0~Ob 90yA90O90W90lQRc_90RR90YXbNR90]O~90y)R90lQR(ufЏL~b90vQNN9(u0vQNFUTTgR/eQ0RlQY-n0N(uY-n0Oo`Q~SoN-nfe0N0vQN͑Nyv`QfN :gsQЏL~9/eQ`Q02018t^OO?bTWaN^YXTO:gsQЏL~9/eQ211.77NCQ k Nt^XR29.68NCQ X14% ;NSV/flQR9[XR0vQ-NRlQ950.34NCQ0pS7R911.6NCQ05u96.51NCQ0O92.86NCQ0]e98.79NCQ0~O910.88NCQ0YXbNR95.00NCQ04l905u90.68NCQ0lQR(ufЏL~b910.41NCQ0vQNN981.75NCQ0vQNFUTTgR/eQ9.73NCQ0]O~913.22NCQ0?e^Ǒ-/eQ`Q 2018t^^e?e^Ǒ-/eQ N V gDN`S(u`Q0*b2018t^12g31e OO?bTWaN^YXTOqQ gf410vQ-N:gO(uf3 vQN(uf38 vQN(uf;N/fN,lQR(ufUSMONk6eeQcUSMON T~"?eS_v"?e{Dё02. N~eR6eeQcUSMON;N{蕌T N~USMOS_v^"?e'`eR6eeQ03.NN6eeQcNNUSMO_U\NNNR;mRSR;mR@bS_v6eeQ04.~%6eeQcNNUSMO(WNNNR;mRSR;mRKNY_U\^rz8h{~%;mRS_v6eeQ05.D^\USMO N46eeQcUSMOD^\vrz8h{USMO cgqĉ[ N4v6eeQ06.vQN6eeQcd N "?eb>k6eeQ 0 N~eR6eeQ 0 NN6eeQ 0 ~%6eeQ 0 D^\USMO N46eeQ I{NYv6eeQ07.(uNNWё%_e6e/e]cNNUSMO(WS_t^v "?eb>k6eeQ 0 "?eb>k~lT~YODё 0 N~eR6eeQ 0 NN6eeQ 0 ~%6eeQ 0 D^\USMO N46eeQ 0 vQN6eeQ NN[cS_t^/eQ`Q N O(uNMRt^^y/}vNNWёNNUSMOS_t^6e/evbT cV[ĉ[cS0(uN%_eNTt^^6e/e]vWё %_e,gt^^6e/e:SvDё08. Nt^~lT~YOcNMRt^^\*g[b0~l0R,gt^ c gsQĉ[~~O(uvDё09.W,g/eQcO:ggck8^Џl0[be8^]\ONR SuvNXT/eQTlQ(u/eQ010.yv/eQc(WW,g/eQKNY:N[byr[L?eNRTNNSU\vh@bSuv/eQ011. N4 N~/eQcNNUSMO cgq"?e蕌T;N{蕄vĉ[ N4 N~USMOv/eQ012.~%/eQcNNUSMO(WNN;mRSR;mRKNY_U\^rz8h{~%;mRSuv/eQ013.[D^\USMOeR/eQcNNUSMO(u"?eeR6eeQKNYv6eeQ[D^\USMOeRSuv/eQ014. NlQ ~9c(u"?eb>k[cvVlQQVX 90lQR(uf-nSЏL9TlQRc_90vQ-N VlQQVX 9S fUSMOlQRQVX vOO[90e90OߘeR90Bg90W9I{/eQlQR(uf-nSЏL9S fUSMOlQR(uf-n9Sqe90~O90ǏǏeh90Oi90[hQVYR9(uI{/eQlQRc_9S fUSMO cĉ[_/evT{|lQRc_+TY[c_ /eQ015.N,lQqQgR{| "?eNR>k L?eЏLy S fL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO vW,g/eQ016.N,lQqQgR{| "?eNR>k N,L?e{tNRy S fL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO *gUSrny~yvvvQNyv/eQ017.N,lQqQgR{| "?eNR>k {9eiNRy S f"?e(uN{9eiebv/eQ018.N,lQqQgR{| "?eNR>k "?eV^NRy S f"?e(uN"?eV^Ɩ-N6eNNRebv/eQ019.N,lQqQgR{| "?eNR>k Oo`S^/eQy S f"?e(uN ё"] z I{Oo`S^ebv/eQ020.N,lQqQgR{| "?eNR>k NNЏLy S fNNUSMOvW,g/eQ NSbL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO TRgR-N_0;SR[I{D^\NNUSMO021.N,lQqQgR{| "?eNR>k vQN"?eNR/eQy S fd NyvNYvQN"?eNRebv/eQ022.>yOOT1\N{| L?eNNUSMOyO>k R_S{tvL?eUSMOyOy S f[LR_S{tvL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO _/evyO~9023.>yOOT1\N{| L?eNNUSMOyO>k NNUSMOyOy S f[LR_S{tvNNUSMO_/evyO~9024.>yOOT1\N{| bd`>k {kNbd`y S f cĉ[(uNpXTzrrr0uEeNXT[^\vN!k'`T[gbd`ёNS'NleR9025.>yOOT1\N{| bd`>k $Okbd`y S f cĉ[(uN$OkNXTvbd`ёT cĉ[_/evTy$OkeR9026.;SukSuNRu{| L?eNNUSMO;Su>k L?eUSMO;Suy S f"?eƖ-N[cvL?eUSMOW,g;SuOi49~9 *gSR;SuOivL?eUSMOvlQ9;Su~9 cV[ĉ[NSyONXT0~QbX_GNXTv;Su~9027. ;SukSuNRu{| L?eNNUSMO;Su>k NNUSMO;Suy S f"?eƖ-N[cvNNUSMOW,g;SuOi49~9 *gSR;SuOivNNUSMOvlQ9;Su~9 cV[ĉ[NSyONXT_Gv;Su~9028.sO/eQ{| alg2l>k 4lSOy S f?e^(Wc4l0al4lYt04lalg2l0Vn^u`sXOb04ln0WOb0VW_ll~Ttel0lAmltNOb00W N4lOYNObI{ebv/eQ029.Qg4lNR{| QN>k vQNQN/eQy S fvQN(uNQNebv/eQ030.NЏ{| bTlNk bTlNk vQN]NTOo`NNv{/eQy S fvQN(uN]NTOo`NNv{ebv/eQ032.cRvQN0W:S/eQ{| vQN/eQ>k vQNy S fcRvQN0W:SDё-NvvQN/eQ033. VWwm mlaI{/eQ{| VWDnNR>k vQNVWDnNR/eQy S fvQN(uNVWDnNRebv/eQ034.OO?bO{| OO?b9ei>k OO?blQyёy S fL?eNNUSMO cNRDnT>yOO0"?eĉ[vW,g]DT%m4e4NSĉ[kO:NL]4~vOO?blQyё035.:gsQЏL~9:NOL?eUSMO+TSgqlQRXTl{tvNNUSMO ЏL(uN-pN'irTgRvTyDё SbRlQSpS7R905u90]e90O90y)R90e8^~O90N(uPgeSN,Y-n90RlQ(u?b4l5u90RlQ(u?bSf90RlQ(u?birN{t90lQR(ufЏL~b9NSvQN9(u0PAGE PAGE 14 HJLNPRTVXZ\^{ri`WNE<CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ4OJQJo(aJ45CJ4OJQJo(aJ45CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*^`bdfhtvxz , żwk_SI=CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*, . : > H J V Z d f j ɿ}sj`WMC:CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ * , 0 Z \ ` h l żsi_MD8CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJaJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ     F H J \ ^ ŹyocWMC9CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,OJPJQJo(aJ,5>*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH^ f h h j ͷu_I3+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtH \^LN|~ӽ{eO9#+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\ HJZ\ϹwaK5+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\.B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5KH\ \hj~ӽ{eO9#+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\ vxNPdfӽ{eO9#+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\ fӽ{eO9#+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\ RTfhӽ{eO9#+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\ 0 2 6 N P R j l ӽoQ?5+CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH\3B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHnHtH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH\ l n !!ǽ{qgSG;CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtH!!!!!:!!\!^!b!!!!!ӿ{g[O;/CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH!!!!!!!!!"""2"4"8"dz{o[OC/'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 8"R"T"X"t"v"z"""""""""ǻ{ocOC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ """"########$$$$&$H$J$f$yoe[QG=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ ;B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH\f$h$$$$$$$$$%%:%<%Z%\%|%~%÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ~%%%%%%%%%&&@&B&D&&&&&÷{ocWMA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJo(aJ CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ &&&&&&' '''&'<'>'B'N'Z'b'j'÷}qeZNC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ j'p'r'v'''''''((0(2(p(r(t((Ź~rg[OC7CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ (((((((((X)\)b)d))))˿}n`OC8,CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5\*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5nHtH)))) * * *"*6*8*T*V*****++ĸ|pdXL@0CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ +++.+h+j++++++++iX?. B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ #B*phCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ nHtH*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ++++,,------(.:.<.>.ƺzn^RB6*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ #B*phCJ OJPJQJo(aJ 5#B*phCJ OJPJQJo(aJ 5(B*phCJ OJPJQJo(aJ nHtH>.V.X.h.j........../ /˿k_TH4(CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ // /*/,/^/d////////õ{mWI;-CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH////0020F0T0d0f00000&1vjVJ6*CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ "CJ OJPJQJo(aJ 5nHtH&1(1T1V111112 20222P2Z2x22÷sgSG7CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 2222222:3J3T3V333˻{gWC3CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH 3334444 4"4N4^4h4j4ók_O;+CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH j4l4n44444444555ï{gS?+'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 55555555 6"6V6f6p6r6dz{ocWG3#CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHr666666666666777Ͽwk[O;/CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 7,7>7P7`7r77777777˷o_K;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH 788&8(8P8d8h8x888888ǻo_S?3CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH8889 99>9@9v9999r:t:˷wcWG3'CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ "CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ *'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHt::::; ;\;;;<N<ǰgN5!'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH0CJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH\0CJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH\0CJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH\0CJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH\-CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\-CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH N<P<p<r<~<<<<<<<<==(=ҹvj^RF2&CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 0CJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH\'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH0CJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH\(=6=>>:?FPFRFTFfFFF÷{ocYK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ$OJPJo(aJ$CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHFFFFFGG&GnGpGGGGGGG.H˿sgYM?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5.H0HLHrItIIIIIJJ"J`JbJvJJJͿsg[MA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ JJKK"K^K`KtKLLL(M*MhMMMM˿}qcUI;-CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5MNNRNNNNNN,OOOOPPTPP˽}oaUI;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ PPPQQLQQQQR RRRRR0SSS˽}ocWI=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5SSjTlTTTTUDUFUUUUV"V$VrV˿sgYMA3CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5rVVVV6W8WLWHXJXLXXXZX\X`XbXnXpXtXvXxX~XXͿ}{xlCJ OJPJQJaJ 0JU0JmHsHnHtHU0JU0JU0JUCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ  JLNPRTda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$TVXZ\^`bdfhvxz & Fddddda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$ . J f , \  da$$da$$ddd^WD8`d^WD8`ddddddddd & Fd   H J ^ h j ^{WD`WD`WD`WD`WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD`da$$WD`da$$da$$da$$da$$da$$^N~ J\jWD````WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`xPfTh2 ``````WD``````WD`WD`WD`WD`2 P l !!'r'''(2(r(t((((|wl dWDs`sd dWD`da$$da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` (d)) *"*8*V***+j++,--d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`->.X.j.//(1V1112222V3udG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`F/F/଩22cEcE7 s7 s%o(08.0%o( ^0`0o(0 t^t0`0to(0^\`\.^\`\.4^4\`\4) ^ \`\ .| ^| \`\| . ^ \`\ )^\`\.7 sF/2cE&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh. //&123j45r6778t:N<(=?,@VAA|B*FF.HJMPSrVX-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abT ^2 !#\%&(-V35P<rCF`KQJXXcdefghijklmnopqrstuvw@(Gz Times New Roman-[SO;Wingdings7$ Verdana;4 N[_GB2312-ўSOO4 |8N[Arial Unicode MS;4 wiSO_GB2312lenovoAdministrator Qh.('xx'wZBAZ&!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^V334j44455_TI dWD` dWD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`55"6r666(889@9: ;;P<w & FdC$WD` & FdC$` & FdC$`d`d`d`d`d`d`d`d`d` dWD`P<r<<<FRFTFFF}da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$FGpGG0HtIIJbJJK`Kseda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` `KL*MMNNNOPPQQseda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` Q RRSlTTFUU$VV8WJXseda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` JX\X^X`XxXzX|X~XXda$$WD` 9r 9r 9r 9r &`#$ 9r 9r 9r 9r &`#$,. A!4#"4$%S2P18([{ 0 0 00000;[4P)?b2.8X-= "a " $^v2o;p zfo*m'Hd} -!" )22A202/-3e3A5E5|6"}8:9~9g;7=hf?k?A@bAA7mE2G#JYJKaMN*O qPQHR+LSTSg@VHYW]M`cbeD&fDf(g!iKhjXn!qrjrSuxak{R|+}#o}7 !lZJZ F<Ovrjc3Wy0N>H}^/&M=>%Wd? i:uNb$+:b QZsSdhxhmnp v/hk_DchXlp2?}W)PD_L"R`$2>Uffotar Hpw wdO_AgVrXm5 i"$F&(l_(-RFL0H(1'2~65dt5{<|6D6,Y8G,9<=;FGDHdvJ6M8S?SJ}TiY'UWTU UsSWX-Y;RZAe[[o]]Drra';bUUcJ)j9$nJdn\to0,ph4q)q$6StHygxGXz[{Dw|5};~@( 0(z0( * 3 ? @(!!@