ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]f_`abcdekghijlRoot Entry F"4VSummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8 xWordDocument. Oh+'0 ( 8 DP \hpxlenovoNormalAdministrator82@@S/6O@T@w4V@B3<WPS Office_11.1.0.8907_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXt| Microsoft3 (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.89070Table^zData WpsCustomData P8KSKS.;Wk8H t] V"x${h+PH :t, P v&^Nl2zzRlQ[2018t^^蕳Q{lQ_fv U_,{NR Nl2zz蕂iQ;NL#S:ggn蕳Q{USMOgb,{NR Nl2zz2018t^^蕳Q{bhN02018t^^6eeQ/eQQ{;`hN02018t^^6eeQQ{h N02018t^^/eQQ{hV02018t^^"?eb>k6eeQ/eQQ{hN02018t^^N,lQqQ{"?eb>k6eeQ/eQQ{hmQ02018t^^N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQQ{hN02018t^^?e^'`Wё{"?eb>k6eeQ/eQQ{hkQ02018t^^"?eN7b{tDё6eeQ/eQQ{h]N02018t^^N,lQqQ{"?eb>k NlQ ~9/eQQ{h,{ NR Nl2zz2018t^^蕳Q{`Qf,{VR T͋ʑ,{NR Nl2zz蕂iQN0;NL#S:ggnNl2zzRlQ[/f?e^TV2RXTYXTO#Nl2zzNRvN蕞RN:gg ;NL g^N2ev^ۏL2zzQY~~~TyN2NNO SemdzzTg-n[ňT~b2zzfbI{]\O)R(uYye_ۏLN2YevnfST[ O09hnc,g;NL# Nl2zz蕅QV*Ny[ R+R/f"y0] zyT~Ty؏ gc%cy N2*NN~USMO R+R/fN2Oo`O-N_N2c%c{t-N_N0蕳Q{USMOgb9hnc 0sQNybY2018t^^蕳Q{vw 0v"^[2019]168S eNBl ~eQNl2zz2018t^蕳Q{6RVvN~{USMOSbN2Oo`O-N_N2c%c{t-N_,{NR Nl2zz2018t^^蕳Q{lQ_bh1.2018t^^6eeQ/eQQ{;`h2.2018t^^6eeQQ{h3.2018t^^/eQQ{h4.2018t^^"?eb>k6eeQ/eQQ{h5.2018t^^N,lQqQ{"?eb>k6eeQ/eQQ{h6.2018t^^N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQQ{h7.2018t^^?e^'`Wё{"?eb>k6eeQ/eQQ{h8.2018t^^"?eN7b{tDё6eeQ/eQQ{h9.2018t^^N,lQqQ{"?eb>k NlQ ~9/eQQ{h 0Nl2zz2018t^^蕳Q{lQ_bh 0,{ NR v&^Nl2zz2018t^^蕳Q{`QfN06eeQ/eQQ{;`SO`QN 6eeQ;`1038.55NCQ N2017t^^蕳Q{vk Nt^6eeQXR271.55NCQ X26% ;NSVN/f3u~ON2c%c'Y|iDёN/fN2'Y|iUSMONXTXR06eeQSb1."?eb>k6eeQ1038.55NCQ `S6eeQ;`v100%0vQ-NlQqQ{"?eb>k6eeQ1038.55NCQ ?e^'`Wё6eeQ0NCQ02. Nt^~lT~YO372.65NCQ `S6eeQ;`v36%0;N/fyvDёI{0N /eQ;`970.91NCQ N2017t^^蕳Q{vk Nt^/eQXR356.91NCQ X37% ;NSVN/fRlQ|iQNXTXR N XR4l9T5u9I{9(uN/fyvXR؏ gyv>\>k*gNI{`Q0/eQSb1.W,g/eQ675.59NCQ `S/eQ;`v70%0;N/f:NO:ggck8^Џl0[be8^]\ONR SuvTy/eQ vQ-N]Dy)R/eQ435.52NCQ [*NNT[^veR/eQ1.95NCQ FUTTgR/eQ238.12NCQ02.yv/eQ295.32NCQ `S/eQ;`v30%0;NSb:gRc%c@b|~O~9TOfbYe~b~O؏ gN2OOSyAI{NR/eQ0 N t^+g~lT~YO440.29NCQ0;N/f~9/eQ`S(uwRbN>ky؏ gyv*g[bI{SVb_bv~YO0N Nt^vk Nt^~l~YOXR68.29NCQ X15.5% ;NSVN/fO.N2'Y|iDё*gO(uN/f`S(uwRX[ϑDё0N0"?eb>k/eQQ{`QN ;`SO`Q02018t^^"?eb>k/eQ1038.55NCQ vQ-NW,g/eQ725.75NCQ yv/eQ312.8NCQ0N Nt^vk "?eb>k/eQXR356.91NCQ X37% ;NSVN/f3u~ON2c%c'Y|iDёN/fN2'Y|iUSMONXTXR0Nt^R{vk 2018"?eb>k/eQ[bt^R{v93.5% vQ-NW,g/eQ[bt^R{v93% yv[bt^R{v94%0N wQSO`Q02018t^^"?eb>k/eQ970.91NCQ c/eQRR{|yvR SbN,lQqQgR/eQ608.7NCQ `S63%>yOOT1\N/eQ32.01NCQ `S3%;SukSuNRu/eQ11.04NCQ `S1%OO?bO/eQ23.85NCQ `S2%01.N,lQqQgR/eQ608.7NCQ wQSOSb1 L?eЏL179.79NCQ ;N/f]Dy)RI{/eQ [bt^R{v84% Q{pe\N'YN t^R{pevSV;N/f`S(uwRX[ϑDё02 NNЏL220.49NCQ ;N/f]Dy)RI{/eQ [bt^R{v85% Q{pe\N'YN t^R{pevSV;N/f`S(uwRX[ϑDё03 vQN"?eNR/eQ208.42NCQ ;N/fXXI{/eQ [bt^R{v86% Q{pe\N'YN t^R{pevSV;N/f`S(uwRDё02.>yOOT1\N/eQ32.01NCQ wQSOSb1 R_S{tvL?eUSMOyO1.96NCQ ;N/fyO5u݋90yOSf9TyOlQ(u~9I{/eQ [bt^R{v100%02 NNUSMOyO0.48NCQ ;N/fSf9I{/eQ [bt^R{v100%03 :gsQNNUSMOW,g{QOi4927.21NCQ ;N/f{QOiI{/eQ [bt^R{v50% Q{pe\N'YN t^R{pevSV;N/ft^R`S(uwRX[ϑDё03.;SukSuNRu/eQ11.04NCQ Sb1 L?eUSMO;Su5.86NCQ ;N/f:gsQ;SuI{/eQ [bt^R{v76% Q{pe\N'YN t^R{pevSV;N/ft^R`S(uwRX[ϑDё02 NNUSMO;Su4.62NCQ ;N/fNNUSMO;SuI{/eQ [bt^R{v45% Q{pe\N'YN t^R{pevSV;N/ft^R`S(uwRX[ϑDё04.OO?bO/eQ23.85NCQ wQSOSbOO?blQyё23.85NCQ ;N/fL]OO?blQyёI{/eQ [bt^R{v77% Q{pe\N'YN t^R{pevSV;N/ft^R`S(uwRX[ϑDё0 N0N,lQqQ{"?eb>k NlQ ~9/eQQ{`Q2018t^^N,lQqQ{"?eb>k[cv NlQ ~9/eQ21.55NCQ [bt^R{v46% Q{pe\N'YN t^R{pev;NSV/fQ\QL!kpe Qy]\ONXT TeQLRlQ0N2017t^^Q{pevk Nt^/eQXR15NCQ X69% ;NSVN/fN2|~NyltN/fN2o~;mRXR0vQ-NlQRc_90.15NCQ lQR(uf-nSЏL~b921.4NCQ01.VlQQVX 90NCQ 2018t^SRQVX V~0*N /}0N!k02.lQRc_90.15NCQ ;N(uNb_wRxNXTI{ 2018t^VQlQRc_/}5yb!k 30N 0.15NCQ02018t^lQRc_9k Nt^XR0.15NCQ X100% ;N/f2018t^Nytel9eiI{SV03. lQR(uf-nSЏL921.4NCQ k Nt^XR15.4NCQ X71% ;N/fN/fN2|~NyltN/fN2o~;mRXRI{SV0lQR(ufЏL~b921.4NCQ ;N(uNN2o~؏ gf~OI{0*bt^+gO(uN,lQqQ{"?eb>k_/evlQR(ufO gϑ90lQR(uf-n90NCQ S_t^-nlQR(uf00V0N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQQ{`Qf2018t^^N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQ675.59NCQ vQ-NNXT~9435.53NCQ ;NSbW,g]D0%m4e40VYё0vQN>yOO490:gsQNNUSMOW,g{QOi490vQN]Dy)R/eQ0yO90O90bd`ё0u;meR0VYRё0OO?blQyё0Ǒfe40vQN[*NNT[^eRv/eQe8^lQ(u~9238.12NCQ ;NSbRlQ90pS7R90Kb~904l905u905u90Sf90irN90]e90VlQQVX 9(u0~Ob 90yA90O90W90lQRc_90RR90YXbNR90]O~90y)R90lQR(ufЏL~b90vQNN9(u0vQNFUTTgR/eQ0RlQY-n0N(uY-n0Oo`Q~SoN-nfe0N0vQN͑Nyv`QfN :gsQЏL~9/eQ`Q02018t^Nl2zz:gsQЏL~9/eQ58.27NCQ k Nt^XR27.99NCQ X41% ;NSV/fNRXRTN2'Y|iRlQUSMONXTvXR0vQ-NRlQ96.67NCQ0]e97.69NCQ04l94.16NCQ05u936.74NCQ0fO(u9(u2.86NCQ0b_90.15NCQ0pencegn蕳Q{kXbfy Nv蕳Q{vsQOo`~h N ?e^Ǒ-/eQ`Q02018t^Nl2zz?e^Ǒ-/eQ;`53NCQ vQ-N?e^Ǒ-'ir/eQ53NCQ `S?e^Ǒ-/eQ;`v100%0 N V gDN`S(u`Q0*b2018t^12g31e Nl2zzqQ gf9 vQ-NN,gblgbR(uf1 yryNNb/g(uf9 USN100NCQN NN(uY1SWY 0V {~He{t]\O_U\`Q09hnc"?e{{tBl Nl2zz~~[2018t^^{yv/eQhQb_U\~Heċ qQmS{/eQyv1*N mSDё12NCQ ċvs_U\~Heċvyvpe/t^RybY~Hevhvyvpe 0R100% ċs^GWR_U\~HeċvyvRpe;`T/_U\~Heċvyvpe 100R0,{VR T͋ʑ1."?eb>k6eeQcUSMON T~"?eS_v"?e{Dё02. N~eR6eeQcUSMON;N{蕌T N~USMOS_v^"?e'`eR6eeQ03.NN6eeQcNNUSMO_U\NNNR;mRSR;mR@bS_v6eeQ04.~%6eeQcNNUSMO(WNNNR;mRSR;mRKNY_U\^rz8h{~%;mRS_v6eeQ05.D^\USMO N46eeQcUSMOD^\vrz8h{USMO cgqĉ[ N4v6eeQ06.vQN6eeQcd N "?eb>k6eeQ 0 N~eR6eeQ 0 NN6eeQ 0 ~%6eeQ 0 D^\USMO N46eeQ I{NYv6eeQ07.(uNNWё%_e6e/e]cNNUSMO(WS_t^v "?eb>k6eeQ 0 "?eb>k~lT~YODё 0 N~eR6eeQ 0 NN6eeQ 0 ~%6eeQ 0 D^\USMO N46eeQ 0 vQN6eeQ NN[cS_t^/eQ`Q N O(uNMRt^^y/}vNNWёNNUSMOS_t^6e/evbT cV[ĉ[cS0(uN%_eNTt^^6e/e]vWё %_e,gt^^6e/e:SvDё08. Nt^~lT~YOcNMRt^^\*g[b0~l0R,gt^ c gsQĉ[~~O(uvDё09.W,g/eQcO:ggck8^Џl0[be8^]\ONR SuvNXT/eQTlQ(u/eQ010.yv/eQc(WW,g/eQKNY:N[byr[L?eNRTNNSU\vh@bSuv/eQ011. N4 N~/eQcNNUSMO cgq"?e蕌T;N{蕄vĉ[ N4 N~USMOv/eQ012.~%/eQcNNUSMO(WNN;mRSR;mRKNY_U\^rz8h{~%;mRSuv/eQ013.[D^\USMOeR/eQcNNUSMO(u"?eeR6eeQKNYv6eeQ[D^\USMOeRSuv/eQ014. NlQ ~9c(u"?eb>k[cvVlQQVX 90lQR(uf-nSЏL9TlQRc_90vQ-N VlQQVX 9S fUSMOlQRQVX vOO[90e90OߘeR90Bg90W9I{/eQlQR(uf-nSЏL9S fUSMOlQR(uf-n9Sqe90~O90ǏǏeh90Oi90[hQVYR9(uI{/eQlQRc_9S fUSMO cĉ[_/evT{|lQRc_+TY[c_ /eQ015.N,lQqQgR{| "?eNR>k L?eЏLy S fL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO vW,g/eQ016.N,lQqQgR{| "?eNR>k N,L?e{tNRy S fL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO *gUSrny~yvvvQNyv/eQ017.N,lQqQgR{| "?eNR>k {9eiNRy S f"?e(uN{9eiebv/eQ018.N,lQqQgR{| "?eNR>k "?eV^NRy S f"?e(uN"?eV^Ɩ-N6eNNRebv/eQ019.N,lQqQgR{| "?eNR>k Oo`S^/eQy S f"?e(uN ё"] z I{Oo`S^ebv/eQ020.N,lQqQgR{| "?eNR>k NNЏLy S fNNUSMOvW,g/eQ NSbL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO TRgR-N_0;SR[I{D^\NNUSMO021.N,lQqQgR{| "?eNR>k vQN"?eNR/eQy S fd NyvNYvQN"?eNRebv/eQ022.>yOOT1\N{| L?eNNUSMOyO>k R_S{tvL?eUSMOyOy S f[LR_S{tvL?eUSMOSb[LlQRXT{tvNNUSMO _/evyO~9023.>yOOT1\N{| L?eNNUSMOyO>k NNUSMOyOy S f[LR_S{tvNNUSMO_/evyO~9024.>yOOT1\N{| bd`>k {kNbd`y S f cĉ[(uNpXTzrrr0uEeNXT[^\vN!k'`T[gbd`ёNS'NleR9025.>yOOT1\N{| bd`>k $Okbd`y S f cĉ[(uN$OkNXTvbd`ёT cĉ[_/evTy$OkeR9026.;SukSuNRu{| L?eNNUSMO;Su>k L?eUSMO;Suy S f"?eƖ-N[cvL?eUSMOW,g;SuOi49~9 *gSR;SuOivL?eUSMOvlQ9;Su~9 cV[ĉ[NSyONXT0~QbX_GNXTv;Su~9027. ;SukSuNRu{| L?eNNUSMO;Su>k NNUSMO;Suy S f"?eƖ-N[cvNNUSMOW,g;SuOi49~9 *gSR;SuOivNNUSMOvlQ9;Su~9 cV[ĉ[NSyONXT_Gv;Su~9028.sO/eQ{| alg2l>k 4lSOy S f?e^(Wc4l0al4lYt04lalg2l0Vn^u`sXOb04ln0WOb0VW_ll~Ttel0lAmltNOb00W N4lOYNObI{ebv/eQ029.Qg4lNR{| QN>k vQNQN/eQy S fvQN(uNQNebv/eQ030.NЏ{| bTlNk bTlNk vQN]NTOo`NNv{/eQy S fvQN(uN]NTOo`NNv{ebv/eQ032.cRvQN0W:S/eQ{| vQN/eQ>k vQNy S fcRvQN0W:SDё-NvvQN/eQ033. VWwm mlaI{/eQ{| VWDnNR>k vQNVWDnNR/eQy S fvQN(uNVWDnNRebv/eQ034.OO?bO{| OO?b9ei>k OO?blQyёy S fL?eNNUSMO cNRDnT>yOO0"?eĉ[vW,g]DT%m4e4NSĉ[kO:NL]4~vOO?blQyё035.:gsQЏL~9:NOL?eUSMO+TSgqlQRXTl{tvNNUSMO ЏL(uN-pN'irTgRvTyDё SbRlQSpS7R905u90]e90O90y)R90e8^~O90N(uPgeSN,Y-n90RlQ(u?b4l5u90RlQ(u?bSf90RlQ(u?birN{t90lQR(ufЏL~b9NSvQN9(u0PAGE PAGE 10 &BDFHJLNznbYPG>5CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ4OJQJo(aJ45CJ4OJQJo(aJ45&CJ4OJQJo(aJ45mH sH nHtH&CJ4OJQJo(aJ45mH sH nHtHCJ4OJQJo(aJ45CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*NPRTVXZ\^`bnprtzfZNB6CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*  ( * 6 : D F J ǻwmcYMC9/CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ J l n r ~ : < ~tjaWMA7CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ < @ H L v x |md[RH>2CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,o(aJ,5>*CJ,OJPJQJo(aJ,5>*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ   ˿{eWA3CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5&CJ$OJQJo(aJ$5mH sH nHtH&CJ$OJQJo(aJ$5mH sH nHtH : < > B D X Z j l | ~ ͿqeYKA7+CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH "$46FHJTX\xz|ǻwcWMA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJo(aJ CJ$OJQJo(aJ$5&CJ$OJQJo(aJ$5mH sH nHtH&CJ$OJQJo(aJ$5mH sH nHtHCJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH026BNV^÷}qeZNC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ^dfj468:Ź~r^RF:0CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ :JNRnpr˿kUG;-CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5&CJ$OJQJo(aJ$5mH sH nHtH&CJ$OJQJo(aJ$5mH sH nHtHCJ$OJQJo(aJ$5"68:{iO=+#B*phCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ * :DFVdlv|~к~pZL6(CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJaJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ 5 * "ͷoaS?#6B*phCJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5 *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ * ",2P\hrviW=+#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5 *6B*phCJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH dpïocOC/#CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ &B*phCJ OJPJQJo(aJ 5 *&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5 *CJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH:FH\^dzsg[M7*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH^hnpvͿwaS=/CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH &(*BDTVn|ymYM9-CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH 46ĶfT:(#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ 6hpugYM9-CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *&.24HRZ\vt`T@4CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH (˿{o[O;/CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH(,Xhjlnpz˿sgSG3'CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH "&<@lxzdz|p\P<0CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHz| &*,@ǻ{o[OC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ @HTZpvz|˿sgSG3'CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH4>JL^frzdz{o[O;/CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH $PdfhjdzsgSG;''CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHjx ǻ{g[G;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ PR&*48ǻ{jQ@'0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 8JZ`pīk_S?+'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ (8VX^bfn˿k_K?+'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHӿshTH4(CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ &*:@PXZltεsgSG3'CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ 0B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH 0 2 Z f z X!ȼ|p\P<0CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ X!d!""""""""""###ǻs_S?3CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH##*#N#\#d#j#n#p#x#####˿k_K?+'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH#### $ $$$&$0$8$H$L$h$l$$ͿsgSG3'CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5 *CJ OJPJQJo(aJ 5 *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *$$$$$$$$$$$$ % %*%ŷwkWK7+CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH*%,%6%8%X%Z%p%x%%%%%&&ŷqcOA-'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ +CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH&Z&`&d&f&h&j&|&~&&&&&&'''ymaSG;-CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ$OJPJo(aJ$CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(^JaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 'B'D'R'''''''( (Z(\(x())sg[MA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ )))))<*>*N*******2+4+N+˿sgYMA3CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5N++++,,-T-V----.B.D.~..˿}oaUG9-CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ ... /"/X///0,0.00001B1D1˽}ocUG;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5D1x11114262~233\3334444ɽ}qeWK?1CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5444D5p5r5555,6N6P66666b7ug[OA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ b7d7x7t8v8x8888888888888CJ OJPJQJaJ 0JU0JmHsHnHtHU0JU0JU0JUCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5 DFHJLNda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$NPRTVXZ\^`bprt & Fddddda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$ * F n < x da$$da$$da$$ddd^WD8`ddddddddd & Fd > Z l ~ g & F8da$$VD^WD`8 & F8da$$WD`8da$$WD`da$$WD`WD`da$$WD`da$$WD`da$$da$$da$$da$$ ~ $6HJz|ugda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$da$$da$$ & Fda$$C$VD^WD` & Fda$$C$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` 2f68:przo dWDs`sdda$$WDdi`ida$$da$$da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` :FHp*DVd`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`l|,|Lh Rd`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`d`RZ 2 """ $&$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`d`d`d`d`d`d`d`d`$$8%Z%f&h&j&~&&&'D''}oda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD K `K da$$da$$ dWD` dWD` dWD` dWD` 7 s7 s8. ^0`0o(0 t^t0`0to(0^\`\.^\`\.4^4\`\4) ^ \`\ .| ^| \`\| . ^ \`\ )^\`\.7 s&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEFGHIJKLMN ~ R$'V-388NOPQRSTUVWXYZ[VGz Times New Roman-([SO;Wingdings7$ [ @ VerdanaA4 N[_GB2312N[- |8ўSO-4 |8N[A4 wiSO_GB2312wiSOlenovoAdministrator Qh.('x'w33!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^([{ 0 0 00000;[40P)?b2  ''\())>***4++,V-seda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` V--D.."//.00D11623seda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` 3344r55P66d7v888nb 9r 9r 9r 9r &`#$da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` 8888888da$$WD` 9r 9r 9r 9r &`#$,. A!4#"4$%S2P18 .8X-= "a " $^v2o;p zfo*m'Hd} -!" )22A202/-3e3E5|6"}8:9~9g;7=hf?k?A@bA7mE2G#JKaM*O qPQHR+LSTSg@VHYW]M`cbeD&fDf(g!iKhjXn!qrjrSuxak{R|+}#o}7 !lZJZ F<Ovrjc3Wy0N>H/&M=>%W? i:uNb$+: QZsSdhxhmnp v/hk_DchXlp2?}W)PD_L"R`$2>Umr/HlSAe[Th}Np ?qzV ( z0( * 3 ? V!!@